Ankara        Geneve

Ana Sayfa Biz Ekibimiz 360 Hukuk Hizmetler Sürdürülebilirlik Linkler İletişim o

Başarılı gelişmenin, büyümenin ve kazanmanın anahtarının sadece finansal değer olmadığı, çevresel ve sosyal değer üretmekle de doğrudan bağlantılı olduğu modern dünyada, sürdürülebilirliği en temel stratejik fonksiyon kabul ederek günümüzün rekabetçi ortamlarından sıyrılarak gelecekteki hedefinize ulaşmanızı sağlıyoruz.

sürdürülebilirlik

Global

Reporting Intiative

Otuz yılı aşkın bir mesleki tecrübeye sahip uluslararası bir hukuk firması olarak, gelecek nesiller için doğal çevreyi koruma sorumluluğumuz olduğunu biliyoruz. Bu sorumluluğu kendi bünyemizde üstlenmeyi görev olarak benimsemenin ötesinde, bugün birçok Uluslararası Lider Hukuk Firmasının yaptığı gibi doğrudan ve aktif olarak Sürdürülebilirlik Sistematiği içinde yer almak, bireysel ve toplu çevresel etkimizi azaltmak, çevre bilincimizi Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği Sürdürülebilirlik kriterleri ile uyumlu şekilde geliştirerek çevresel sürdürülebilirliğe ve küresel iklim değişikliği hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunmak kararlılığındayız.

 

Bu kapsamda doğrudan/dolaylı tüm ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde çalışıyor ve çözümün bir parçası olmanın sorumluluğuyla Erkman Hukuk Bürosu  Bürosu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Günümüzde insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük varoluşsal tehdidi iklim değişikliği krizi oluşturmaktadır…’

Sürdürülebilir

Kalkınma İçin

 

17 Küresel

Amaç

Sürdürülebilirlik konusunda AA 1000 Standartlarını belirleyerek somut ESG etkileri sağlayan ESG raporlarının uluslararası doğrulayıcısı olan AccountAbility'nin üyesidir.

Dünyanın en yaygın olarak kullanılan sürdürülebilirlik raporlama standartlarını oluşturan Küresel Raporlama Girişimi-GRI’ın üyesidir.

Sürdürülebilirlik için sorumluluk alan paydaşları bir araya getiren bir etkileşim ve iş birliği platformu UN Global Compact’a üyelik başvurumuzu yapmış bulunmaktayız.

Sürdürülebilir Kalkınma Süreç Yönetimi

Sürdürülebilirlik Süreç Yönetimi departmanımızı 2020 yılında hayata geçirdik.  Geçen süreçte iç yapılanmamızı ve sizlere sunmak istediğimiz hizmetlerin alt yapısını hazırladık. Sürdürülebilirlik alanında farklı firmalardan ve konusunda uzman profesyonellerden oluşan geniş bir network kurduk. Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olan UN Global Compact’a başvurumuzu gerçekleştirdik. Bağımsız Uluslararası Küresel Raporlama Girişimi olan GLOBAL REPORTING INITIATIVE-GRI üyeliğimizi tamamladık. Bu süreçte bir kısım kamu ve özel kuruluşun Küresel Sürdürülebilirlik raporlamalarını değerlendirme ve raporlama çalışmalarını üstlenmeye başladık. AA1000 AS-SES-AP Sürdürülebilirlik Standardının doğrulayıcı olma yönünde AccountAbility üyeliğimiz 2022 yılında onaylanarak yayımlanmıştır.

 

Bugün geldiğimiz nokta itibariyle kısaca Sürdürülebilirlik olarak adlandırılan ÇSY (Çevresel-Sosyal- Kurumsal Yönetim) konularında, kamu kuruluşları, bankalar, işletmeler ve yatırımcıların Sürdürülebilirlik Süreç Yönetimi ve Kurumsal Sürdürebilirlik Raporlaması Sertifikasyonu ile ilgili çalışmalarını Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği kriterleri doğrultusunda gerçekleştirecek yeterliliğe ulaşmış bulunuyoruz. Özellikle son dönemde gelişen Sürdürülebilirlik, Karbon Yönetimi ve Yeşil Dönüşüm kapsamında Sürdürülebilirlik Hukuku, Uluslararası Mevzuata Uyumluluk, Sertifikasyon ve Global raporlamalar konusunda hizmet vermekteyiz.

 

Türkiye’nin de taraf olduğu Paris İklim Anlaşması, BM Sürdürülebilirlik İlkeleri, AB Yeşil Mutabakatı, Sınırda Karbon Vergisi ve diğer ulusal ve uluslararası tüm direktif ve yasal düzenlemeler kapsamında Türkiye’deki kurum ve kuruluşların hukuki risk yönetimi ve mevzuat uyum çalışmaları konusunda destek sağlamaktayız.

 

Sürdürülebilirlik ve Önleyici Hukuk çalışmalarının yanı sıra uluslararası direktifler ve ulusal mevzuat gereği, Türkiye’deki kurum ve kuruluşların Yeşil Dönüşüm, Karbon Nötr ve Sürdürebilirlik alanında yaptıkları çalışmalarda ihtiyaç duydukları finansmanın sağlanması konusunda program tasarımı, proje geliştirme ve uygulama, fon kaynaklarına erişim ve süreç yönetimi ekseninde danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Günümüz finansal piyasalarında bir yatırım kararının alınmasında finansal olmayan faktörler, en az finansal faktörler kadar önem taşımaktadır. Organizasyonlarda başarıyı sadece finansal parametreler üzerinden ölçmekle yetinenler kendilerini kısıtlı bir bakış açısına mahkûm etmiş demektir. Artık başarının anahtarı sadece finansal değer değildir başarı, çevresel ve sosyal değer yaratmakla doğrudan bağlantılıdır. Sürdürülebilirlik Raporlama çalışmalarını yaparak ÇSY konularını stratejik gündemlerine alan ve bunları şirket politikalarına entegre eden şirketler pek çok alanda kazanımlar elde etmektedirler. Aşağıdakiler bunlardan ilk akla gelenlerdir;

:: Finansal kaynaklara kolay erişim,

:: Finansal kaynaklara erişmede avantajlı koşullar (uzun vadeli, ucuz finansman),

:: Risk yönetiminde artan etkinlik,

:: Marka ve piyasa değerindeki artış,

:: Firmanın yeşil rasyo oranın yükselmesi,

:: Maliyet tasarrufu ve verimlilik,

:: Güvenilirlik ve şeffaflık ,

:: Sürdürülebilirlik bilincinin oluşması ve yaygınlaşması,

:: Yeni iş fırsatlarının yaratılması,

:: Nitelikli iş gücü.

Organizasyonlar, sürdürülebilirliği, stratejik gündemlerine almadıkları ve operasyon döngülerine entegre etmedikleri her gün geleceğin başarılı firması olma hedefinden uzaklaşmaktadırlar. Başarıyı sadece finansal kriterler üzerinden ölçmekle yetinenler kendilerini kısıtlı bir bakış açısına mahkûm etmiş demektir. Artık başarının anahtarı sadece finansal değer değil, çevresel ve sosyal değer üretmekle doğrudan bağlantılıdır.

:: Multi-disipliner süreç yönetimiyle doğru başlangıç,

:: Sürdürülebilir Kalkınma Strateji ve Analizleri,

:: Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması,

:: Paydaşlara yönelik sürdürülebilirlik öncelikli stratejiler,

:: Bilimsel temelli hedefler,

:: Doğrulanmış raporlamalar.

:: Raporlama hazırlığının ve ihtiyaçlarının değerlendirilmesi,

:: Mevcut raporların ve iletişim varlıklarının gözden geçirilmesi ve kıyaslanması,

:: Sürdürülebilirlik iletişim stratejileri ve raporlama yol haritalarının geliştirilmesi,

:: Kurumsal kapasite, mesajlaşma ve konumlandırma geliştirilmesi,

:: Etkili iletişim planlaması için paydaşların belirlenmesi, haritalanması ve önceliklendirilmesi,

:: Yatay ve dikeyde tüm tanımlamaların tamamlanması,

:: Rapor içeriğinin geliştirilmesi, tasarımı ve üretimi

:: Güvence hazırlama ve değerlendirme yöntemlerinin hazırlanması,

:: Küresel çerçevelere, standartlara ve girişimlere bağlı kalınmasının sağlanması,

:: AccountAbility yetkisi dâhilinde AA1000 Standardında Doğrulama.

01   Strateji Tasarımı ve Uygulaması

02   Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri

03   Paydaş Katılımı

04   Önemlilik İncelemesi

05   Etki Değerlendirmesi

06   Raporlama ve İletişim

07   Çerçeveler ve Standartlar

08   Eğitim ve Kapasite Geliştirme

Strateji Tasarımı ve

Uygulaması

Uzun vadeli avantaj elde etmek için ve ESG stratejisini geliştirmek için amaçlı sistematik ve bütünsel bir yaklaşım kullanıyoruz. Değer yaratma alanlarını belirlemek, bir dizi alternatif gelecek tahmini yapmak, potansiyel seçenekleri test etmek, uygulanabilir bir senaryo oluşturmak, tutarlı bir strateji oluşturmak ve ifade etmek için müşterilerimizle yakın bir şekilde çalışıyoruz. Ayrıca geleceğe geçiş için ayrıntılı bir “yol haritası” geliştiriyor ve şirketi zaman içinde stratejisini sürekli olarak geliştirecek ve yenileyecek şekilde konumlandırıyoruz.

 

:: Değer oluşturma

:: Senaryo tahmini ve planlama

:: Dayanıklılık testi

:: Uygulama planlaması ve uygulamanın kullanıma sunumu

:: Veri araştırması ve analitiği

:: Rekabetçi konumlandırma

:: KPI'lar ve metrik yönetimi

:: Uygulama planlaması ve kullanıma sunma

 

01

Yönetim ve

Yatırımcı İlişkileri

Kuruluşa kendini yönetmek, etkin kararlar almak, yasalara uymak ve dış paydaşların ihtiyaçlarını karşılamak için benimsediği iç süreçler, kontroller ve prosedürler sistemiyle ilgili yönetimsel çözümler sunuyoruz. Ayrıca kurumsal yatırımcılara, varlık sahiplerine ve varlık yöneticilerine ESG portföy taramaları, vekil oylama pozisyonları, kurumsal yönetim görüşleri, ESG risk yönetimi ve dış paydaş yönetimi konularında tavsiyelerde bulunuyoruz.

 

:: Organizasyon tasarımı

:: Kurullar ve komiteler – roller, yapı ve kuruluş

:: Yönetim Kurulu etkinliği

:: ESG risk tanımlama, azaltma ve yönetimi

:: ESG raporlaması ve ifşası

:: Portföy taramaları ve değerlendirmeleri

:: Vekil oylama pozisyonları

:: Kurumsal katılım

02

03

Paydaş

Katılımı

Paydaş katılımı, bir kuruluş tarafından ilgili paydaşların yönetişim, politikalar, stratejiler, uygulamalar ve performansla ilgili beklentilerini anlamalarını sağlamak için kullanılan süreçtir. Süreç, performans ve onlar için önemli olan konularda paydaşlara şeffaf muhasebeyi içerir. Kuruluş, bu sürecin bir parçası olarak, bugün ve gelecekte önemli olan konulara yenilikçi ve sürdürülebilir yanıtlar geliştirmelidir.

 

:: Paydaş belirleme, haritalama ve önceliklendirme

:: Paydaş ve organizasyonel risk değerlendirmesi

:: Katılım stratejisi geliştirme

:: Paydaşları planlama, hazırlama ve dahil etme

:: Katılım ve diyalog kolaylaştırma

:: İzleme, değerlendirme ve iyileştirme

:: İletişim ve raporlama

Önemlilik

İncelemesi

Sürdürülebilirlik bağlamında önemlilik, her konunun kuruluş ve paydaşları üzerindeki etkisini dikkate alarak ulaşılabilir sürdürülebilirlik konularının belirlenmesi, önceliklendirilmesi ile ilgilidir. Önemlilik, kurumsal performans ve paydaşlar üzerinde uzun vadede etkileri olan çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) alanlarını etkileyen bu sorunların oluşturduğu risklerin ve fırsatların açıklanmasını içermektedir. Erkman Hukuk, sürdürülebilirlik zorluklarını ve fırsatlarını belirlemeye, öncelik sırasına koymaya ve bunlara yanıt vermeye çalışan kuruluşlara yardımcı olmaktadır.

:: Sorunların tanımlanması ve adil temsili

:: Açık ve tekrarlanabilir değerlendirme kriterlerinin geliştirilmesi

:: Entegre değerlendirme ve önceliklendirme yaklaşımı

:: Paydaşlara erişim ve katılım

:: Risk ve fırsat değerlendirmesi

:: Raporlama standartları ve çerçeveleri ile uyum

:: İlerleme ve etkilerin dengeli ve şeffaf bir şekilde açıklanması

04

05

Etki

Değerlendirmesi

Sürdürülebilirlik bağlamında etki, bireylerin veya bir kuruluşun, ekonomi, çevre, toplum, paydaşlar ya da kuruluşun kendisi üzerindeki davranış, performans ve/veya sonuçların etkisidir. Erkman Hukuk, kuruluşların güvenilir, anlaşılabilir, tekrarlanabilir ve dış güvenceye tabi olabilecek etkileri anlama, ölçme, değerlendirme ve yönetme süreçleri oluşturmasına yardımcı olmaktadır. Bu stratejiler; programların, ürünlerin, hizmetlerin nicel ve nitel etkilerinin değerlendirilmesini ve gelecekteki performansı iyileştirmek için yönetim tavsiyelerinin geliştirilmesini içermektedir ancak bunlarla sınırlı da değildir.

:: Hedef belirleme ve kapsam belirleme

:: Özelleştirilmiş değerlendirme aracı geliştirme

:: Tescilli  (Görünürlük, Etki, Sürdürülebilirlik ve Etki) Değerlendirme Aracı

:: Etki metrikleri, ölçüler ve KPI geliştirme

:: Performans puan kartları

:: Etki raporlama ve açıklama

:: "Etki açısından optimize edilmiş" ürün ve hizmet tasarımı

Raporlama ve

İletişimz

Kuruluşların sürdürülebilirlik hikâyelerini titizlik, uygunluk ve etki ile verimli bir şekilde iletmelerine yardımcı olmak için sürdürülebilirlik/ESG içerik uzmanlığımızı sağlıyoruz. Erkman Hukuk, kuruluşları tam raporlama döngüsü boyunca destekler, sürdürülebilirlik iletişimleri hakkında stratejik düşünmelerine, önde gelen sürdürülebilirlik çerçeveleriyle uyum sağlamalarına ve raporlama sürecinin ve çıktılarının dâhili ve harici değerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olur.

:: Raporlama hazırlığının ve ihtiyaçlarının değerlendirilmesi

:: Mevcut raporları ve iletişim varlıklarını gözden geçirin ve kıyaslayın

:: Sürdürülebilirlik iletişim stratejileri ve raporlama yol haritaları geliştirin

:: Kurumsal kapasite, mesajlaşma ve konumlandırma geliştirin

:: Etkili iletişim planlaması için paydaşların belirlenmesi, haritalanması ve önceliklendirilmesi

:: Rapor içerik geliştirme, tasarım ve üretim

:: Güvence hazırlama ve değerlendirme

:: Küresel çerçevelere, standartlara ve girişimlere bağlı kalınmasını sağlamak

06

Çerçeveler ve

Standartlar

07

Önde gelen bir küresel sürdürülebilirlik çerçevesi geliştiricisi ve standart belirleyicisi olarak AccountAbility, bir kuruluşun stratejisine, yönetimine, raporlamasına ve ifşasına değer katmak için sürdürülebilirlik standartları, ESG çerçeveleri, yerel ve küresel girişimler evrenini anlama ve bu evrende gezinme konusunda bilgilidir. Erkman Hukuk bu kapsamda gerekli donanımlara ulaşmanıza rehberlik yapmaktadır.

 

:: Hedef çerçevelere göre ifşa hazırlığını ve ihtiyaçlarını değerlendirilmesi

:: Çerçeveye özel raporlama yol haritalarını geliştirilmek

:: Yatırımcı ilişkileri için ESG açıklamasını desteklemek

:: Dahili olarak çerçeve anlama ve açıklama kapasitesi oluşturmak

:: Güvence hazırlama ve değerlendirmek

:: Çerçeve uyumu “sağlık kontrolleri”

    (AA1000, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri.)

 

Eğitim ve

Kapasite Geliştirme

 

AccountAbility, beceri geliştirme, bilgi aktarımı ve kapasite geliştirme alanlarında kuruluşlarla çalışma konusunda köklü bir geçmişe sahiptir. Erkman Hukuk, etkileşimli eğitim programını, genel uzmanlar, uygulayıcılar ve kurumsal liderler arasında sürdürülebilirlik becerilerini, bilgilerini ve farkındalığını geliştirmek ve dahası artırmak için iş önceliklerini, temel sürdürülebilirlik kavramlarını, endüstri “araç takımlarını” ve pratik vaka çalışmalarını birleştirir.

 

:: Özelleştirilmiş eğitim planı geliştirme

:: Modüller ve "araç takımları"

:: Etkileşimli atölyeler

:: Sürdürülebilirlik liderliği ve yönetici eğitimi

:: İçerik iş birliği ve kurs geliştirme (Örneğin Ortak eğitim ve geliştirme ortaklığı

    platformumuzun bir bileşeni olarak Earth Academy ile geliştirilen AccountAbility

    Principles Practitioner Kursu)

08